Konkursbehandling

Hvis debitor er insolvent kan det være nødvendigt at gennemføre en konkursbehandling for at sikre bedst mulig dækning af et tilgodehavende.

Konkursloven bygger på det princip, at alle simple kreditorer skal behandles lige. Det sker, at en insolvent debitor har betalt visse kreditorer, mens der ikke er midler til dækning af andre. Det kan eksempelvis være, at et selskab har nedbragt bankgæld fordi ejeren af selskabet hæfter personligt for denne gæld. Det sker også, at selskaber har begunstiget ejeren eller andre nærtstående personer i tiden op til insolvensen.

I en konkursbehandling er der under visse betingelser mulighed for at få tilbageført sådanne begunstigelser, således at disse midler kan dele ligeligt mellem kreditorerne.

Når en debitor viser sig at være insolvent, så undersøger vi, om der kan være fortaget dispositioner, som har forringet vores kundes mulighed for at få hel eller delvis dækning for sit krav. Er det tilfældet gennemfører vi efter nærmere aftale med vores kunde en konkursbehandling for at sikre, at vores kunde får ligelig del i debitors værdier.